q8yb9873fe9mfantfb139e4ltplvlc
top of page

 

משלוח ואספקה

סיסרא תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות אתר האינטרנט, לכתובת בישראל שיציין הלקוח בעת הזמנתו, על פי התנאים המפורטים להלן. סיסרא מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין הלקוח.

התשלום עבור המשלוח, יתבצע באמצעות אותו אמצעי התשלום באמצעותו נרכשו המוצרים באתר.

 

מועד אספקת המוצרים הוא כ 10-12 ימי עסקים . או מועד מאוחר יותר כפי שיצוין בפרטי המוצר, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי. טולמנ'ס תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי הלקוח.

איסוף עצמי של מוצרים אשר נקנו באתר,  הוא כ 7-10 ימי עסקים או מועד מאוחר יותר כפי שצויין בפרטי המוצר. (בשל המצב כיום – לא מתאפשר איסוף עצמי מהסניפים)

הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

 

סיסרא לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר הלקוח ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של סיסרא לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצא באלה.

 

 

 

 

 

 

 

יצירת קשר

בסלולרי: 052-5446743

בדואל: info@sisra.co.il

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 

הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה תוך  2יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו.

 

לקוח המבקש לבטל את רכישתו יוכל לעשות זאת באמצעות שליחת מייל או הגעה לסניף

 

יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח ללקוח, יהיה כפוף להשבת המוצר לבית העסק של סיסרא על ידי הלקוח או לחלופין לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה של סיסרא , על חשבונו של הלקוח, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

 

בכל מקרה של ביטול, עלות המשלוח לא תוחזר ללקוח. יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין.

 

יובהר כי, בהתאם לכל דין,  סיסרא תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 20% מסכום העסקה או 400 ₪, הנמוך מבניהם, ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.

 

הלקוח יהא רשאי להחליף את המוצר שהזמין במוצר אחר או לקבל תמורתו זיכוי לרכישה סיסרא ו/או באתר האינטרנט תוך 30 ממועד קבלת המוצר ובלבד שהמוצר יוחזר לידי סיו/או מי מטעמה כאמור בסעיף 5.3 לעיל במסגרת 30 הימים כאמור. הודעה בדבר החלפת המוצר/קבלת זיכוי כאמור והשבת המוצר לידי סיסרא תתבצע בהתאם להוראות 5.2-5.4 דלעיל ובשינויים המתחייבים.

bottom of page